عضویت در سایت

877 ۱۳۹۵ یکشنبه ۱۲ دی
معرفی برترین دانشگاههای ایران در سال ۲۰۱۶

بر اساس ارزیابی موسسه سایماگو ، برترین دانشگاه های ایران در سال ۲۰۱۶ به ترتیب به دانشگاه تهران ، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف اختصاص یافت.