عضویت در سایت

راه اندازی اولین دوره های پسادکتری دردانشگاه گیلان

راه اندازی اولین دوره های پسادکتری دردانشگاه گیلان - اخبار دکتری

اولین دوره های پسا دکتری دانشگاه گیلان در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و علوم پایه و به ترتیب با راهنمایی دکتر فرهاد رحمانی نیا و دکتر شیرینی راه اندازی شد.

دکتر کمال رنجبر به عنوان محقق دوره های پسا دکتری در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان با استاد راهنمایی دکتر رحمانی نیا و با بورس مربوط به دریافت کنندگان جایزه علامه طبابایی بنیاد ملی نخبگان و با پیشنهاد تحقیقاتی با عنوان « تاثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف عصاره هیدرو الکی زالزالک بر استرس اکسیداتیو و پاسخ التهابی ناشی از آسیب ایسکمی – ریپرفیوژن میوکارد در موش های دیابتی نوع یک» مشغول به فعالیت شد.

همچنین طی تفاهم نامه دانشگاه با صندوق حمایت از پژوهشگران طرح تحقیقاتی با عنوان  « سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت های جدید و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان کاتالیزگرهای غیرهمگن قابل بازیافت در فرآیندهای شیمیایی» برای دکتر مصطفی گل شکن به عنوان محقق دوره پسا دکتری و با راهنمایی دکتر فرهاد شیرینی تصویب و ابلاغ شد.