عضویت در سایت

نظارت بر پذیرش بورسیه‌ها همچنان با وزارت علوم است

مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم در رابطه با چگونگی واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها برای پذیرش بورسیه‌ها گفت: پیش از این نیز دانشجویی که از طریق آزمون سازمان سنجش پذیرش می‌شد باید برای جایابی به دانشگاه مراجعه می‌کرد که در حال حاضر دانشگاه براساس شرایط و ضوابطی مانند شرط سنی و معدل که از سوی وزارت علوم اعلام می‌شود از دانشجویان مصاحبه می‌‌گیرد.

وی افزود: به طور کلی می‌توان گفت امور مربوط به بورسیه‌ها از ابتدا از سوی دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و دانشگاه ها براساس سهمیه‌ای که از قبل برای آنها تعیین و تصویب شده است دانشجویان واجد شرایط را انتخاب می‌کنند. افراد واجد شرایطی که از سوی دانشگاه انتخاب شدند به وزارت علوم اعلام می‌شوند تا وزارت علوم نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: اختیارات دانشگاه‌ها در جریان تصمیم‌گیری بیشتر شده است ولی نظارت همچنان با وزارت علوم است.

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: محل خدمت دانشجویی که از سوی دانشگاه مورد مصاحبه قرار گرفته و انتخاب می‌شود هم همان دانشگاه است و پیشرفت تحصیلی دانشجو نیز در همان دانشگاه کنترل می‌شود. همچنین سند و وثیقه ملکی از سوی همان دانشگاه از دانشجو دریافت می‌شود.

وی در رابطه با تغییرات در ضوابط و شرایط گفت: شرایط همان شرایط قبل است ولی کیفیت آن بالاتر رفته یعنی حداقل معدل‌ها بالاتر رفته که در دفترچه دکترا  اعلام شده است.

منبع: خبرگزاری فارس