عضویت در سایت

فرایند جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد استانی شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد از ابلاغ آیین نامه جدید فرآیند جذب اعضای هیئت علمی در واحدهای این دانشگاه خبر داد و گفت: این آیین نامه روز گذشته به تمامی واحدهای دانشگاه ابلاغ شد.

فرهاد حسین زاده لطفی گفت: در آیین نامه جدید فرآیند جذب اعضای هیئت علمی این دانشگاه، به واحدهای استانی برای بررسی روند اعضای هیئت علمی تفویض اختیار شده است.

وی بیان داشت: در گذشته تمامی پرونده های جذب اعضای هیئت علمی باید در شورای مرکزی جذب و بورس این دانشگاه بررسی و تصویب می شد اما براساس آیین نامه جدید پرونده متقاضیان جذب در هیئت های اجرایی جذب استانی بررسی و تایید می شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: براین اساس تایید نهایی پرونده های جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در استان ها صورت می گیرد.

حسین زاده لطفی بیان داشت: همچنین به واحدهای استانی تاکید شده که فرآیند جذب اعضای هیئت علمی نباید بیشتر از ۵ ماه به طول انجامد.

وی گفت: این آیین نامه جدید برای فراخوان جدید ثبت نام جذب هیئت علمی این دانشگاه اجرایی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر