عضویت در سایت

آشنایی با سرفصل تجسمی

بخش پنجم: تجسمی (ویژه گروه فنی – مهندسی)
   در این بخش از آزمون که بجای بخش منطقی برای گروه فنی – مهندسی در آزمون دکتری طراحی شده است، صرفاً هدف سنجش قدرت تجسم و میزان دقت و هوش تصویری داوطلبان می¬باشد. در این بخش انواع اشکال در فضای دو و سه بعدی نمایش داده می¬شود و داوطلب باید در کمترین زمان و با بیشترین دقت، ارتباط بین اشیا را در حالت¬های مختلف دوران یافته درک نمایند.
عمده سوالات این بخش در دو دسته قابل قسم است:
  تشخیص الگوی تغییر یک شکل – در این سوالات باید روند تغییرات یک شکل را در نمونه¬های داده شده دنبال کرد تا شکل نهایی را براساس الگوی بدست آمده مشخص کرد.
اشکال سه بعدی – در این سوالات که بخش قابل توجهی از سوالات تجسمی می¬باشند، از داوطلب خواسته می¬شود تا به تعیین مکعب¬ها با تعداد مشخص وجوه رنگی، تعیین تعداد وجوه قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده، تجزیه و ترکیب اشکل سه بعدی و رسم پلان و نمای اشکل سه بعدی و ...
مثال) در شكل زير الگویی ارائه شده است. این الگو از به¬هم چسبانده شدن 9 مکعب کوچک یکسان ساخته شده و سطح آن رنگ شده است. کدامیک از موارد 1 تا 4، دوران یافته الگو نمی¬تواند باشد؟

مثالی از بخش تجسمی استعداد تحصیلی دکتری


 استعداد تحصیلی مطالب کاربردی استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی

 آشنایی کلی با آزمون استعداد تحصیلی دکتری

استعداد تحصیلی

 آشنایی با سرفصل درک مطلب

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل منطقی (به جزء گروه فنی و مهندسی)

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تحلیلی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل کمیتی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تجسمی (ویژه گروه فنی و مهندسی)