عضویت در سایت

اختصاص پژوهانه به پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری مرتبط با نخبگان

بنیاد ملی نخبگان آیین‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تكمیلی مرتبط با موضوعات نخبگان را تصویب کرد.

این آیین نامه به ‌منظور گسترش زمینه‌های پژوهش در حوزه‌های مرتبط با اجتماعات و نظام نخبگانی و بهره‌مندی از توان تخصصی مراكز علمی كشور و به استناد راهبردكلان ۵ و نیز اقدام‌ ملی ۱ ـ ۱ ـ ۱  از سند راهبردی‌كشور در امور نخبگان تصویب شد.

ماده یک این آیین‌نامه به تعاریف پرداخته است. به این ترتیب در این آیین نامه منظور از موسسه هر یک از دانشگاه‌ها، ‌پژوهشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی‌ كشور است‌ كه براساس مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌كند.

منظور هریک از پایان‌نامه‌های نیز دوره‌كارشناسی‌ارشد یا رساله‌های دوره دكتری تخصصی دانشجویان موسسه است.

نحوه پشتیبانی از پایان نامه ها

بر اساس ماده ۲ بنیاد مجاز است از پایان‌نامه‌های مصوب موسسه كه موضوع پژوهش آنها مرتبط با ماموریت‌های بنیاد است، با اختصاص پژوهانه پشتیبانی‌كند.

زمینه‌های مرتبط با ماموریت‌های بنیاد به‌شرح زیر است:

۲ـ۱. اجرایی‌سازی سند راهبردی كشور در امور نخبگان؛ پایش، بهبود و تكامل سند

۲ـ۲. شناسایی و پایش مطلوب‌تر اجتماعات نخبگانی در سطوح و حوزه‌های مختلف

۲ـ۳. طراحی نظام تربیتی و هدایتی اجتماعات نخبگانی درسطوح و حوزه‌های مختلف

۲ـ۴. تبیین اخلاق نخبگی و الگوسازی از نخبگان

۲ـ۵. طراحی نظام نخبگانی متناسب با نیازهای‌ كشور

تبصره: تعیین مصادیق هر زمینه، فرایند پشتیبانی از پایان‌نامه‌ها و میزان پژوهانه آنها بر اساس شیوه‌نامه‌ای است‌كه به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

ماده ۳: تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، سه ماده و یك تبصره در تاریخ ۱۵مهر ۱۳۹۴ به تصویب كمیسیون دائمی و مطابق مصوبه جلسه پنجم هیات‌امنا (تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه كمیسیون دائمی)، در تاریخ ۲۹مهر۱۳۹۴ به تصویب هیات‌امنای بنیاد ملی نخبگان رسید.

این آیین نامه جایگزین «آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های كارشناسی‌ارشد و رساله‌های دكتری در زمینه پژوهش‌های مرتبط با امور نخبگان» (موضوع مصوبه كمیسیون دائمی هیات امنای بنیاد تاریخ ۱۲اسفند۱۳۸۸) شده است و از تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۴ لازم‌الاجراست.

منبع: خبرگزاری مهر