عضویت در سایت

آشنایی با بخش درک مطلب زبان دکتری

    جزء لاینفک امتحانات مربوط به زبان انگلیسی درک مطلب می‌باشد.در هنکام پاسخگویی به سؤالات درک مطلب نیاز است که زمان بودجه‌بندی شود. به عبارت ساده‌تر اگر در آزمون فرضی شامل 4 درک مطلب باشد باید به هر کدام زمانی تخصیص داده شود. برای مثال ممکن است شما تمام وقتتان را صرف درک مطلب اول و دوم کنید در صورتی که درک مطلب سوم و چهارم ساده‌تر بوده است. به منظور بالاتر بردن سرعت پاسخگویی به سؤالات درک مطلب، ابتدا چند جمله اول را بخوانید تا موضوع اصلی متن آشنا شوید سپس مابقی متن را به سرعت مرور کنید. در مرحلع بعدی به سراغ سؤالات رفته و مفهوم و کلمات کلیدی هر سؤال را یادداشت کنید. دوباره به متن اصلی برگشته و به دنبال پاسخ سؤالات بگردید. در هنگام مطالعه متن به کلمات و قیود ربط دقت کنید. نمونه‌ای از سؤالات متداول در بخش درک مطلب عبارتند از:

 

  • What would the possible topic be for the above passage?
  • What does the passage mainly discuss?
  • Which of the following is not correct?
  • All of the following are true except
  • Which one is not stated in the paragraph?

 

استعداد تحصیلی مطالب کاربردی زبان دکتری:

 

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با آزمون زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با بخش گرامر زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با بخش واژگان زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با بخش درک مطلب زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  منابع پیشنهادی زبان دکتری (صفحه اصلی زبان)