عضویت در سایت

آشنایی با بخش گرامر زبان دکتری

آشنایی با ساختارهای دستوری را تحت عنوان گرامر می‌شناسیم. این بخش یکی از مهمترین قسمت‌ها در آزمون‌ها به ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد و در این کنکورها سؤال مستقیم دارد اگر چه در آزمون‌های IELTS، iBT و TOEFL کمتر مورد توجه بوده و به طور مستقیم از آن سؤال نمی‌آید.مبحث گرامر و دامنه سؤالات آن بسیار گسترده بوده و دسته‌بندی آن کار ساده‌ای نمی‌باشد ولی برای سادگی می‌توان گرامر را چهار بخش کلی زیر تقسیم نمود:
1- فعل: از این بخش موضوعاتی از قبیل زمان‌ها، معلوم و مجهول، جملات شرطی، تطابق فعل و فاعل، ساختارهای بدون فاعل و غیره مدنظر خواهد بود.
مثالی از ساختار بدون فاعل:

After eating the dinner, he slept.

2- صفت: از این بخش موضوعاتی مانند ترتیب صفات، صفت‌های اسمی، صفت فاعلی (مثل interesting) و مفعولی (مثل interested) ، صفت‌های مرکب خط فاصله‌دار (مثل 16-year-old) و غیره مطرح می‌باشند.
3- قید: از این بخش، بیشتر تفاوت بین قیدها (مثلاً تفاوت بین too و enough)، قیود تشدید کننده (مثل so…that…) و قیود کمیت‌نما و مواردی از این دست را نام برد.
4- حرف اضافه: رایج‌ترین حروف اضافه‌ای که به همراه صفت یا فعل به کار برده می‌شوند (مثلاً be responsible for یا be engaged in) و همچنین تفاوت بین حروف اضافه (مثلاً تفاوت بین between و among) از مهمترین موضوعات این قسمت هستند.

 

نمونه:   آزمون دکتری (گروه انسانی ـ 94)

 Neither sympathy nor empathy is identical to the "I know how you feel" type of response that some people offer when …… another 's expression of emotion.
1. facing to        2. are facing to        3. faced with        4. they faced with

این تست یکی از تست‌های ترکیبی گرامر است که هم به بخش فعل و هم به بخش حرف اضافه مربوط است. حرف اضافه فعل face به معنی «مواجه شدن» with می‌باشد بنابراین گزینه‌های (1) و (2) رد می‌شوند. از سوی با توجه به مجهول بودن ساختار جمله گزینه (3) را انتخاب می‌کنیم.


 

استعداد تحصیلی مطالب کاربردی زبان دکتری:

 آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با آزمون زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با بخش گرامر زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با بخش واژگان زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با بخش درک مطلب زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  منابع پیشنهادی زبان دکتری (صفحه اصلی زبان)