عضویت در سایت

پذیرش ۷۵۰ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ سراسری

ظرفیت کل پذیرش تکمیل ظرفیت دکتری سال جاری ۷۴۴ نفر اعلام شد که از این تعداد ۲۱۵ نفر به دوره های روزانه اختصاص دارد.

همزمان با انتشار دفترچه ظرفیت های پذیرش در دوره های مختلف به تفکیک رشته ها مشخص شد که طبق آمار های بدست امده کل ظرفیت های پذیرش تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی سال ۹۴ به شرح ذیل می باشد:

 

TZPhD