عضویت در سایت

بازگشت مدیریت مالی به دفترچه ثبت‌نام دکتری آزاد ۱۳۹۵

رشته مدیریت مالی بار دیگر به مجموعه رشته های انتخابی دفترچه ثبت‌نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اضافه شد.

در هنگام انتشار دفترچه ثبت‌نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه مدیریت مالی از دفترچه حذف شده بود و تنها رشته انتخابی موجود برای داوطلبان این رشته، مدیریت صنعتی با گرایش مالی بود.

اما در پی اعتراض داوطلبان، دفترچه ثبت‌نام با اضافه شدن مجموعه مالی به‌روزسانی شد. قابل ذکر است که منابع و ضرایب دروس در به‌روزرسانی اولیه لحاظ نشده بود، که این امر در آخرین انتشار دفترچه مدنظر قرار گرفته است.