عضویت در سایت

آشنایی با سرفصل کمیتی

بخش چهارم: کمیتی
در بخش کمیتی از آزمون دکتری تخصصی، هدف سنجش میزان تسلط داوطلبان بر مفاهیم ریاضی و نیز هوش عددی می-باشد. در این بخش سطح سوالات طراحی شده برای گروه¬های آزمایشی متفاوت است. بخش کمیتی در مجموع شامل سوالات حل مسئله، سوالات مقایسه¬های کمی، کار با داده¬های آماری، هوش عددی و هندسه می¬شود که هر بخش نکات و تکنیک¬های خاص خود را دارد؛ که داوطلب می¬تواند با تمرین بر روی این تکنیک¬ها شانس موفقیت خود را در این بخش افزایش دهد.
مثال) در شكل زير، بين اعداد ارتباط خاصي برقرار است. به جاي علامت سؤال، چه عددي بايد قرار گيرد؟
    1) 43791
    2) 17394
    3) 19437
    4) 41379


 استعداد تحصیلی مطالب کاربردی استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی

 آشنایی کلی با آزمون استعداد تحصیلی دکتری

استعداد تحصیلی

 آشنایی با سرفصل درک مطلب

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل منطقی (به جزء گروه فنی و مهندسی)

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تحلیلی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل کمیتی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تجسمی (ویژه گروه فنی و مهندسی)