عضویت در سایت

تمدید مهلت پذیرش دانشجو در دوره MD-Ph.D

مهلت پذیرش دانشجو در دوره MD-Ph.D سال تحصیلی ۹۴-۹۵دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا سوم دی تمدید شد.

در اجرای آئین نامه آموزشی دوره MD-Ph.D مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ، دانشکده پزشکی مشهد برای چهارمین دوره ازمیان دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور واجد شرایط دانشجو می پذیرد.

گذراندن مقطع کارآموزی ،کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقطع علوم پایه ، کسب حداقل ۸۰درصد از نمره میانگین نمرات ۵درصد اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه،کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقاطع پاتوفیزیولوژی و کاراموزی با کسب حداقل ۸۰درصد از نمره میانگین نمرات ۵درصد اول دانشگاه در آزمون جامع پیش کارورزی،کسب معدل کل بالاتر از ۱۵ در مقاطع علوم پایه، پاتوفیزیولوژی و کارآموزی،نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی از شرایط اعلام شده برای داوطلبان است و دانشجویان بایدتا شروع دوره Ph.D. (بهمن ۹۴)حداقل کارورزی چهاربخش ماژور (داخلی، جراحی، کودکان و زنان و زایمان) را گذرانده باشند.

این دوره پذیرش در دوره های انفورماتیک پزشکی ،باکتری شناسی پزشکی ،پزشکی مولکولی،زیست فناوری پزشکی علوم تشریحی ،علوم تغذیه،فیزیک پزشکی،ایمنی شناسی پزشکی،فارماکولوژی ،فیزیولوژی پزشکی،ژنتیک پزشکی و بیوشیمی بالینی برگزار می شودو داوطلبان واجد شرایط به مرحله مصاحبه علمی- تخصصی معرفی می شوند.

مهلت نام نویسی تا سوم دی اعلام شده است و داوطلبان می توانند برای نام نویسی به اداره آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد واقع در پردیس دانشگاه مراجعه کنند.

ملاک پذیرش نهایی براساس ۸۰درصد و ۲۰درصد نمره مصاحبه است و اولویت با رتبه های برتر خواهد بود.

پذیرفته شدگان دوره از حمایت و مساعدت های آموزشی و اداری برخوردار خواهند بود و به دانش آموختگان این دوره، دانشنامه MD و Ph.D اعطا می شود.

دانش آموختگان همچنین می توانند از مزایای دانش آموختگان دوره های دکترای تخصصی (Ph.D) و دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پزشکی استفاده کنند.

مهلت نام نویسی در دوره MD-Ph.D دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیش از این تا پایان آذر اعلام شده بود.