عضویت در سایت

راهکارهایی برای نگارش اصولی

  از انجاییکه يك نويسنده ممكن است موضوعی را در ذهن خود روشن و واضح تصور كند و نيازی به توصيف و تفسير حس نكند در صورتي‌ كه خواننده ممكن است اصلاً چنين تفكری نداشته باشد. تمام ترديد‌ها توسط خوانندگان مختلف از اين تفكر نويسنده ناشی می شود كه مطلبی كه در اثر بحث و گفتگوی زياد برای وی مسجل و بديهی شده است برای خواننده نيز واضح و روشن است.

1. يك تفكر قديمی در معماری وجود دارد كه می گويد شكل اشيا از عملكردشان پيروی می كند. اين تفكر در نگارش هم وجود دارد. بسياری از دانشمندان عقيده دارند هيچ چيزی مهم‌تر از نتايج مقالاتشان نيست. اما واقعيت اين است كه اولين عملكرد مقاله انتقال پيام به خواننده و متقاعد كردن وی به ارزشمند بودن تحقيق انجام شده است بنابراين بهتر است قبل از شروع به نوشتن، در مورد پيام موضوع تأمل شود. حتی بهتر است پيش از نوشتن عنوان مقاله، راجع به نتايج مقاله نيز انديشيده شود. دانشمندان امروزی كمتر به بيان نتايج خام می پردازند و هدفشان تفسير و بحث بهتر نتايج است (Horton,1995).

يك نويسنده ممكن است موضوعی  را در ذهن خود روشن و واضح تصور كند و نيازی به توصيف و تفسير حس نكند در صورتی كه خواننده ممكن است اصلاً چنين تفكری نداشته باشد. تمام ترديد‌ها توسط خوانندگان مختلف از اين تفكر نويسنده ناشی می شود كه مطلبی كه در اثر بحث و گفتگوی زياد براي وی مسجل و بديهی شده است برای خواننده نيز واضح و روشن است. گاهی اوقات، نتايجی كه مربوط به موضوع اصلی نيستند هر قدر هم كه جالب باشند، بهتر است حذف شوند و اگر اين نتايج حذف شده مفيد و اساسی باشند بهتر است در يك مقاله ديگر مطرح شوند.

يك نوشتار بايد يك پرسش اصلی را پاسخ دهد و بی توجهی به اين موضوع از دلايل شايع بی ميلی خوانندگان نسبت به مطالب است .(Lambert et al 2003) اين پرسش بايد مشخص، جديد، مورد علاقه و استقبال جامعه علمی باشد (Perneger & Hudelson, 2004).

خوانندگان مجلات فوق تخصصی به توضيحات اضافه و طولانی درباره موضوع مورد بحث علاقه‌ای ندارند، در حالی ‌كه در مجلات عمومی، براي ايجاد پس زمينه علمی مناسب برای خوانندگان نياز به توضيحات تكميلی احساس می شود. به طور كلی  دانشمندان بايد خود را جای خوانندگان گذاشته و عمق و جزئيات لازم مطلب را از ديدگاه خوانندگان بررسی كنند.

2. مورد ديگر استفاده از شيوايی و فن بيان مناسب در حين پيروی از اسلوب مقاله‌نويسی است. David Reese چنين عنوان می كند كه در يك مقاله پزشكی ، علمی يا هر نوع ديگر، نويسنده بايد با استفاده از لغات متداول سعی كند كه خواننده را نسبت مطلب نوشته‌شده متقاعد سازد. در عين حال، علیرغم تلاش براي فصاحت مطالب، هرگز مشاهدات و حقايق ارايه‌شده در مقالات نبايد تحت تأثير فن خطابه قرار گيرند. به عنوان مثال در يك مقاله ضرورتی برای استفاده از صفات و قيدهای پيچيده وجود ندارد و در صورتی ‌كه بيان نتايج و بحث منطقی و روان باشند، خواننده نيازي به لغات نامفهوم و غير ضروری جهت درك بهتر مطلب احساس نمی كند.

كلمات غير ضروری بهتر است حذف شود. يك نگارش پرتوان، معمولاً مختصر و فشرده است. اين موضوع در مورد نوشته‌های عمومی نيز مصداق دارد. هر قدر در يك نوشته تركيبات طولانی و پيچيده و توضيحات اضافی  در پرانتز بيشتر باشد، خوانندگان و حتی علاقه‌مندان به موضوع را از ادامه مطالعه باز می دارد. بهترين و مطمئن‌ترين كار براي جلب توجه خواننده‌ها بيان مطالب به صورت صريح، قطعی و مشخص است.

3. خوانندگان انتظار دارند هر نوع اطلاعات خاص موجود در يك مقاله را در محل مخصوص آن پيدا كنند. در صورتی كه جابجايي‌های زيادی در محل‌های ارايه اطلاعات ايجاد شود، مثلاً برخی نتايج بدون آن‌كه در قسمت يافته‌های مقاله ذكر شده باشند در بحث مورد ارزيابی و تفسير قرار گيرند، خواننده را سردرگم می كنند. مطالبی كه قرار نيست در قسمت بحث مطرح شود بهتر است از قسمت نتايج حذف شود.

4. عنوان مهم‌ترين عبارت يك مقاله است. اگر خواننده‌ای اهميت نوشته‌ای را از عنوان آن برداشت نكند به خواندن آن ادامه نمی دهد. عنوان‌های طولانی حامل اطلاعات بيشتری هستند ولی توجه كمتری جلب می كنند، به‌خصوص در افرادی كه با نگاه سريع و گذرا از روی عناوين موجود در فهرست مجلات، مقاله مورد نظرشان را انتخاب می كنند. عنوان‌های كوتاه جذاب‌تر هستند ولی ممكن است مفهوم كامل را نرسانند. عناوينی كه از لغات ايهام‌دار استفاده می كنند، جذابيت بيشتری برای خوانندگان دارند، ولی نبايد به تبيين محتوای اطلاعاتی مطلب بپردازند. در نهايت در هنگام انتخاب عنوان مناسب، باز هم بهتر است نويسنده خود را در جايگاه خواننده قرار دهد.

5. خلاصه مقاله نيز داراي اهميتی تقريباً مساوی با عنوان است، گاهي تنها بر اساس خلاصه مقاله يك خواننده تصميم می گيرد مقاله را بخواند يا آن را كنار بگذارد. هر قدر هم يك مطلب حاوی اطلاعات قيمتی و مهم باشد، در صورتی كه در خلاصه مطرح نشده باشد، خواننده علاقه‌ای به ادامه دادن مطالعه پيدا نمی كند. خلاصه مقاله به دو شكل نوشته می شود؛ نوع آزاد كه شامل يك پاراگراف است و بيشتر در مقالات مولكولی و بيولوژی سلولی استفاده می شود و نوع ساختاری كه هر چهار قسمت مقاله در آن رعايت می شود و بيشتر در مقالات كلينيكال استفاده می شود. در مورد اين‌كه بهتر است خلاصه پيش از نوشتن مقاله تهيه شود يا پس از اتمام آن، بهتر است كه هر دو روش يك‌بار مورد ارزيابی و آزمايش قرارگيرد و سپس روش مناسب‌تر را انتخاب كنيم.

6. بين بررسی متون و مقدمه مقاله اختلاف زيادی وجود دارد، مقدمه نبايد تا جايی كه امكان دارد به مرور متون بپردازد هدف اصلی آن طراحی يك نقشه است كه نويسنده ابتدا به طور عام لزوم بررسی موضوع را عنوان می كند و سپس با نشان دادن روش‌ها به يك سؤال اصلی كه همان هدف مقاله است، می رسد. يك تاريخچه كوتاه كه اهميت مطالعه را عنوان می كند و اطلاعات قبلی موجود در اين زمينه را بيان كرده و نقايص موجود را نمايان می سازد، عموماً در مقدمه آورده می شود.

7. قسمت مواد و روش‌ها در مقاله بايد به طور تخصصی و با جزئيات كامل مطرح شود. به نحوی كه محققان ديگر نيز بتوانند آن را انجام دهند. يك اشتباه شايع در اين قسمت، بيان نشدن برخی جزئيات ضروری است كه خواننده را از درك صحيح روش انجام مطالعه باز می دارد، بنابراين قرار دادن خود به جای خواننده در اين قسمت نيز بسيار مفيد خواهد بود. شركت‌هايی كه محصولات آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته به طور خلاصه بايد ليست شوند.

8. نتايج بايد با يك نظم و توالی منظم ارايه شوند، بيان نتايج بايد از توالی منطقی پيروی كند و نه از ترتيب زمانی. در غير اين ‌صورت درك آن‌ها مانند چيدن قطعات پازل در كنار هم است كه می تواند بسيار گيج‌كننده باشد. از ارايه نتايج غير ضروری كه تأثير چندانی در بحث ندارند بايد پرهيز شود تا خواننده سردرگم نشود و پيام اصلی نيز كم‌رنگ‌تر نشود. هدف از نوشتن يك مقاله تحقيقاتی، ارايه يك فرضيه و بحث و تفصيل و تفسير در مورد آن است. بنابراين بحث يك مقاله بايد كاملاً روان و مرتبط با نتايج و با تفسيرهای كامل و ذكر منابع مختلف باشد. تفكرات و انديشه‌های تحقيقاتی بايد با دلايل مستدل و مستند حمايت شوند و به طور كاملاً واضح و روشن مورد ارزيابی قرار گيرند تا خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار كند.

9. در نهايت، افزايش تعداد مقالات تحقيقاتی و مقالات مروری نشان‌دهنده افزايش فشار بر محققان است تا در زمينه‌های مورد علاقه خود همگام با مقالات روز باشند. اگرچه روزانه بر تعداد الگوها و راهنماها برای نوشتن يك مقاله گويا و قابل درك افزوده می شود، دانشمندان از ميان حجم زيادی از مقالات از همين الگو‌ها جهت انتخاب مقاله مورد نظرشان استفاده می كنند. دانشمندان كماكان مقالات را، در صورتی كه به عنوان آن‌ها علاقه‌مند باشند يا پرسش و پاسخ‌های مهمی را در برداشته باشند، مطالعه می‌كنند و هر قدر يك مطلب بهتر و منطقی‌تر نوشته شود خوانندگان بيشتری را جذب می‌كند و بيشتر مورد ارجاع ساير مقالات واقع می‌شود.

10. و بالاخره اين كه در نظر گرفتن دو نكته هنگام مقاله‌نويسی بسيار مهم است: پيام اصلی و خواننده مقاله، چرا كه تمام هدف نويسنده متقاعد كردن خواننده به ارزش و اهميت تحقيق انجام شده است و اگر او به خواننده‌ها بی‌توجهی كند، خواننده‌ها نيز به نوشته‌های او بی‌توجهی مي‌كنند.