عضویت در سایت

ایجاد دانشکده علوم پزشکی در واحد تهران جنوب

رئیس واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد از راه اندازی دانشکده علوم پزشکی دراین واحد خبرداد و گفت: زیرساخت راه اندازی این دانشکده را ایجاد کردیم و بعد از مجوز وزارت بهداشت این دانشکده جدید راه اندازی می شود.

احمد شمس  گفت: این واحد مجوز راه اندازی رشته های خدمات بهداشتی، آموزش و ارتقا بهداشت سلامت، علوم و صنایع غذایی و اقتصاد سلامت را دریافت کرده که باتوجه به راه اندازی این رشته ها درخواست ایجاد دانشکده پزشکی در این واحد را به وزارت بهداشت ارائه کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: از مهرماه امسال در رشته مدیریت خدمات بهداشتی در مقاطع مختلف دانشجو پذیرش شده است.

رئیس واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد بیان کرد: پذیرش دانشجو این واحد در رشته های جدید آموزش و ارتقا بهداشت سلامت، علوم و صنایع غذایی و اقتصاد سلامت نیز از بهمن ماه امسال آغاز می شود.

شمس خاطرنشان کرد: برای راه اندازی دانشکده پزشکی در این واحد، فضای فیزیکی، تاسیسات و تجهیزات لازم آموزشی و پژوهشی فراهم شده است.

وی گفت: همچنین برای راه اندازی این دانشکده اعضای هیات علمی مورد نیاز نیز انتخاب و پیشنهاد شده اند.