عضویت در سایت

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه جدید دوره دکتری دانشگاه آزاد

 براساس این دستورالعمل برای ارتقاء کیفیت آموزشی دانشجویان دوره دکتری، گذراندن دروس جبرانی به تعداد 4 تا 10 واحد درسی در نیمسال اول یا دوم مقرر شده است، بر این اساس تمام دانشجویان دوره دکترا باید درس روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته در 2 واحد و درس زبان تخصصی پیشرفته در 2 واحد را بگذرانند.

تمام دانشجویان براساس این دستورالعمل باید دروس جبرانی را براساس نتایج آزمون قبولی که شامل دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد مدنظر در آزمون ورودی دکتری است را حداکثر تا 6 واحد درسی بگذرانند.

پذیرفته‌شدگانی که در برخی از دروس امتحانی خود در آزمون دکتری تخصصی نمره خام کمتر از 33.33 کسب کرده‌اند، باید مطابق نظر گروه تخصصی مربوط از دروس مرتبط به میزان حداکثر 6 واحد (علاوه بر دروس جبرانی مشترک) به‌عنوان درس جبرانی بگذرانند.

همچنین پذیرفته‌شدگان بدون آزمون دوره دکتری تخصصی نیز باید مطابق نظر گروه تخصصی از دروس مرتبط دوره کارشناسی ارشد به میزان حداکثر 6 واحد (علاوه بر دروس جبرانی مشترک تمامی رشته‌ها) به‌عنوان جبرانی بگذرانند.

براساس این دستورالعمل نمره دروس جبرانی در محاسبه میانگین نیمسال و کل دوره دکتری تخصصی دانشجو تأثیری نخواهد داشت و محتوای دروس جبرانی نیز به تشخیص گروه آموزشی خواهد بود.

تعداد کل واحدهای دوره دکتری آموزشی ـ پژوهشی در تمام رشته‌ها 36 واحد بود است.

تعداد واحدهای رساله حداقل 18 و حداکثر 21 واحد، تعداد دروس تخصصی حداقل 15 و حداکثر 18 واحد براساس سرفصل مصوب هر رشته و نظر گروه آموزشی مربوط است.

براساس این دستورالعمل، دانشجویان باید در نیمسال اول دروس جبرانی، نیمسال دوم تا سقف 10 واحد دروس تخصصی، نیمسال سوم تا سقف 10 واحد دروس تخصصی را بگذرانند، در نیمسال چهارم امتحان جامع دهند و در نیمسال پنجم تا هفتم، رساله خود را ارایه دهند.

منبع:خبرگزاری فارس