عضویت در سایت

ارائه گزارش رساله دانشجویان دکتری هر ۳ماه یک بار

به نقل از پردیس دانشگاه خوارزمی، دکتری تخصصی  پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی که پروپوزال خود را تصویب کرده و در مرحله نگارش رساله دکتری قرار دارند لازم است که هر 3 ماه یکبار گزارش پیشرفت مراحل رساله خود را تکمیل کرده و به تایید مراجع مربوطه برسانند.

این گزارش باید بصورت تفصیلی به مهم ترین بخش های پیشرفت رساله اشاره کرده و منطبق با پروپوزال مصوب باشد. در این گزارش های 3 ماهه شروع فعالیت ها و نتایج هر کدام از مراحل بایستی توضیح داده شود، همچنین منابع مورد استفاده برای پروزه رساله ذکر شوند.

بعد از نگارش گزارش 3 ماهه، دریافت تاییدیه از استاد راهنما، مدیر گروه و معاون پژوهشی بر اساس فرم مربوطه انجام خواهد گرفت. دانشجویان حتما باید توجه داشته باشند که دریافت مجوز دفاع از رساله منوط به این است که گزارش پیشرفت کار رساله در زمان های تعیین شده تکمیل و به تایید رسیده باشد.