عضویت در سایت

تعیین ساعات موظفی پژوهشی برای اساتید دانشگاه

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: درحال تدوین آیین نامه ای برای تعیین ساعات موظفی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستیم.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر برای اعضای هیئت علمی ساعات موظفی آموزشی تعیین شده است و اساتید براساس این ساعات در دانشگاه ها حضور خواهند داشت.

وی افزود: درحال بررسی موضوع تعیین ساعات موظفی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستیم تا براین اساس فعالیت پژوهشی اساتید نیز در ارتقا و ترفیع اساتید موثر باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اکنون در روند ارتقا اعضای هیئت علمی فعالیت های پژوهشی نقش دارند اما به دنبال تدوین آیین نامه ای هستیم تا میزان فعالیت پژوهشی اساتید نیز تعیین شود.

احمدی تاکید کرد: درحال تدوین آیین نامه تعیین ساعات موظفی پژوهشی اعضای هیئت علمی هستیم که پس از نهایی شدن باید به تصویب وزیر علوم برسد.

منبع: خبرگزاری مهر