عضویت در سایت

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهی

اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی (بوم شناسی) کشور، در دانشگاه فردوسی مشهد با اخذ درجه عالی از رساله دکتری خود دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهری دیناروند رساله دكتری خود را با عنوان بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع زیستی و مدل سازی تاثیر تغییر اقلیم بر برخی گونه های گیاهی در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان ارائه كرد و با رتبه عالی از آن دفاع کرد.

این دانشجو موفق به چاپ ۳ مقاله علمی پژوهشی و ISI از رساله خود شده است.

وی موفق به اخذ درجه دكتری آموزشی و پژوهشی در زیست شناسی- اكولوژی گیاهی (بوم شناسی گیاهی) شده است.

منبع: خبرگزاری مهر