عضویت در سایت

جزئیات تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور

رئیس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور جزئیات تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی در دبیرخانه هیئت اجرایی جذب را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طالشی با اشاره به تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی در دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور گفت: در آخرین جلسه هیئت اجرایی جذب با تبدیل وضعیت استخدامی ۱۱ عضو علمی از قراردادی به پیمانی و ۲ عضو علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی موافقت شد.

منبع: خبرگزاری مهر