عضویت در سایت

جزئیات آماری اساتید هیئت علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد

تعداد ۶۸ هزار و ۳۰۳ استاد با دانشگاه آزاد همکاری می کنند که از این تعداد تنها ۳۲ هزار و ۴۵۳ عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و مابقی را اساتید حق التدریس تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع اساتیدی که با دانشگاه آزاد فعالیت می کنند تعداد ۳۰ هزار و ۵۰۶ عضو هیئت علمی به صورت تمام وقت، هزار و ۹۴۷ عضو هیئت علمی به صورت نیمه وقت و ۳۵ هزار و ۸۵۰ عضو هیئت علمی به صورت حق التدریس مشغول به فعالیت هستند.

طبق تفاهم نامه وزارت علوم با دانشگاه آزاد در سال ۹۴ هر ۲ استاد نیمه وقت معادل یک استاد تمام وقت و هر ۳ استاد مدعو معادل یک استاد تمام وقت در نظر گرفته می شود که با احتساب این موضوع درحال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد یک به ۳۷ است.

جدول مرتبه علمی اعضای هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه آزاد
مرتبه علمی تمام وقت نیمه وقت جمع
مربی ۹۹۴۰ ۱۳۱ ۱۰۰۷۱
بورسیه ۴۴۷۳ - ۴۴۷۳
مامور به تحصیل ۹۷۵ - ۹۷۵
استادیار ۱۳۵۰۸ ۱۰۳۳ ۱۴۵۴۱
دانشیار ۱۰۴۴ ۳۶۲ ۱۴۰۶
استاد ۵۶۶ ۴۲۱ ۹۸۷
جمع ۳۰۵۰۶ ۱۹۴۷ ۳۲۴۵۳

 

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این دانشگاه برنامه دارد برای رفع مشکل تعداد اعضای هیئت علمی خود طی چند سال آینده ۲۰ هزار عضو هیئت علمی جدید جذب کند که در سال ۹۵ نیز قرار است این دانشگاه ۵ هزار عضو هیئت علمی جدید را براساس فراخوان جذب کند.

منبع: خبرگزاری مهر