عضویت در سایت

بازنگری و اصلاح الگوی آموزش توسعه عالی

جلسه 222 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع " تحول در آموزش عالی " برگزار شد.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه که به موضوع «تحول در آموزش عالی» اختصاص داشت؛  اهم اقدامات انجام شده و در دست اقدام به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه متوازن و هدفمند آموزش عالی، بازنگری و اصلاح الگوی توسعه آموزش عالی، ارتقاءکارایی و اثر بخشی نظام آموزش عالی، دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه غرب آسیا و استقرار نظام نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی از جمله این موضوعات بود.

همچنین اقداماتی از جمله تقویت و توسعه نظام آموزش عالی مهارتی، بهبود و ارتقاء نظام برنامه ریزی درسی و توسعه علوم میان رشته ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضا همچنین بر مواردی از قبیل ترسیم مدیریت تغییر برای عملیاتی شدن تحول در نظام آموزش عالی ، مقابله با مدرک گرایی و و حافظه محوری و تاکید بر تقویت روحیه پژوهش، توجه به تمایز نظام آموزش عالی کشور با نظام آموزشی سایر کشورها تاکید کردند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

آسیب شناسی فضای عمومی آموزش عالی کشور، گسترش حوزه های دانشی مرتبط با علوم پایه و علوم انسانی و ترسیم شاخص های دستیابی به مرجعیت علمی از دیگر مواردی بود که اعضا بر آن تاکید داشتند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         منبع:خبرگزاری مهر