عضویت در سایت

تشریح وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور

رئیس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی این دانشگاه را در سال ۹۴ و اوایل سال جاری تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر طالشی گفت: هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور در سال ۹۴، بر اساس فرایند اجرایی تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی، با تبدیل وضعیت ۸۴ نفر از همکاران علمی از قراردادی به پیمانی، ۹۷ نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی، ۵۲ نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و ۱۶ نفر از همکاران علمی مشمول «بند ز» از وضعیت پیمانی به رسمی قطعی موافقت کرد.

رئیس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور با اشاره به گزارش سال جاری افزود: در سال جاری نیز، تا پایان اردیبهشت ماه، با تبدیل وضعیت ۱۴ نفر از همکاران علمی به پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی ۲۴ نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی، ۱۲ نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و ۲ نفر از همکاران علمی قراردادی و پیمانی به رسمی قطعی (مشمول بند ز ماده ۴۴) موافقت شده است.

منبع: خبرگزاری مهر