عضویت در سایت

حمایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی از پژوهش دانشجویان دکتری

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از فعالیت های پژوهشی دانشجویان دکتری خود حمایت مالی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ایجاد انگیزه بیشتر و توسعه فعالیت های پژوهشی دانشجویان دکتری پژوهش‌محور، هیات امنای پژوهشکده حمایت مالی از فعالیت های پژوهشی و سفرهای علمی دانشجویان را در طول دوره تحصیلی تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه میزان تشویق فعالیت های پژوهشی دانشجویان دکتری براساس فرمول (مجموع امتیازات کسب شده بر مبنای ماده سه آیین نامه ارتقای مرتبه هیات علمی) * (ضریب یک میلیون ریال) محاسبه می شود.

هر یک از دانشجویان دکتری پژوهشکده در طول دوره تحصیلی می‌تواند در یک کنفرانس معتبر علمی بین المللی خارجی با ضوابط و مقررات شرکت اعضای هیات علمی پژوهشکده در کنفرانس های بین المللی خارجی، با کمک هزینه پژوهشکده تا سقف ۳۰ میلیون ریال شرکت کنند.

با این مصوبه حمایت و تشویق دانشجویان دکتری، همسان با ضوابط و مقررات حمایت و تشویق اعضای هیات علمی پژوهشکده تعریف شده است. انتظار این است که دانشجویان پژوهشکده با استفاده از این فرصت، فعالیت های پژوهشی خود را بیش از پیش افزایش دهند.

دانشجویان دکتری پژوهشکده می توانند مستندات هر گونه فعالیت پژوهشی نظیر چاپ مقاله و کتاب را به اداره آموزش ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری مهر