عضویت در سایت

راه‌اندازی سامانه مدیریت نشریات علمی

سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی راه‌اندازی شد.

به گزارش ایسنا، اعضای هیات علمی، پژوهشگران و محققان دانشگاهی در صورت تمایل به ارسال مقاله و همچنین دسترسی به مقالات شماره‌های پیشین مجلات می‌توانند به وب‌سایت فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» به نشانی اینترنتی http://literature.ihss.ac.ir/، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری به نشانی اینترنتی www.ihss.ac.ir و وب‌سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی http://political.ihss.ac.ir/ مراجعه کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا